کانون فرهنگی هنری مساجد

 تعریف:

موسسه فرهنگي وغيرانتفاعي وابسته به مسجد كه داراي مجوز از مراجع ذيربط است . وبراساس مقررات در محدوده مسجد به فعاليت فرهنگي وهنري مي پردازد

مدارک مورد نیاز: 

تقاضاي كتبي واوليه امام جماعت و رئيس هيات امناي مسجد به منظور جلب حمايتهاي فرهنگي

بازديد وانجام تحقيقات توسط مسئول وكارشناس دبيرخانه يا اداره كل از فضاها وامكانات مسجد 

تكميل جدول ارزشيابي وضعيت فرهنگي مسجد در محل دبيرخانه

تكميل مشترك كاربرگ يك توسط دبيرخانه و مسجد

تكميل كاربرگ هاي دو تا پنج توسط مسجد،بعداز مطالعه راهنماي انتخاب زمينه هاي فعاليت - براي كانون هاي ذخيره و غيرحمايتي تاكاربرگ چهار تكميل خواهد شد

تصوير صفحات اول ودوم شناسنامه

تصويرآخرين مدرك تحصيلي

دوقطعه عكس 4*3 پشت نويسي شده 

ارائه مدارك ايثارگري،اسارت و جانبازي در صورت تمايل 

ارائه مدارك دال برسوابق فرهنگي درصورت تمايل 

ارائه مدارك زير جهت تمامي افراد معرفي شده دركاربرگ پنج 

ارسال برگ «درخواست تاييد نام»به ستاد عالي از سوي دبيرخانه 

دريافت«گواهي تاييد نامه»ازستادعالي 

تكميل اساسنامه در دو نسخه توسط مسجد و مشخص نمودن زمينه هاي فعاليت كه در كاربرگ پنج درج شده در ماده هشت اساسنامه(موضوع فعاليت)نيز منعكس شود 

ارسال دونسخه تكميل شده كاربرگ شش به ستاد عالي 

صدور«گواهي عضويت»كدشناسايي مكان ودفترچه خدمات فرهنگي از سوي ستاد 

صدور «گواهي عضويت»احكام مسئوليت مديركانون يا كتابخانه و رابط فرهنگي،صدوركارت هاي شناسايي امام جماعت،مديركانون يا كتابخانه و روابط فرهنگي از سوي دبيرخانه استان 

تكميل برگ«اعلام وصول»ملزومات گفته شده در بند12 توسط امام جماعت و مديركانون يا كتابخانه 

-تقديم يك نسخه پوشه طرح ساماندهي به مسجد شامل مدارك زير: نسخه دوم اساسنامه2-نسخه دوم كاربرگ هاي يك تاپنج3-تصوير احكام مسئوليت4-تصوير پروانه عضويت5-تصويركارت هاي شناسايي6-نسخه دوم برگ اعلام وصول 

 

حدیث روز

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297

اوقات شرعی

روزنامه های کشور

درباره ما

مرکز ارائه قالب های فارسی جوملا و ارائه بسته های آمزش طراحی سایت

جدیدترین اخبار